Prohlášení o ochraně soukromí

  1. Společnost GlaxoSmithKline respektuje soukromí návštěvníků a uživatelů jejích internetových stránek.
  2. Společnost GlaxoSmithKline v souvislosti se vstupem na a používáním jejích internetových stránek běžně nevyžaduje poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů. Se všemi osobními údaji, které budou přesto společnosti GlaxoSmithKline poskytnuty (tj. přesto, že o ně společnost GlaxoSmithKline nepožádá), bude společnost GlaxoSmithKline nakládat jako s náhodně získanými osobními údaji a nebude je dále zpracovávat.
  3. V případě, že společnost GlaxoSmithKline bude v souvislosti se vstupem na a/nebo používání jejích internetových stránek v jednotlivém případě požadovat poskytnutí osobních údajů (např. pro registraci do části pro registrované uživatele/do věrnostního programu apod.), bude jejich poskytnutí a nakládání s nimi (včetně jejich zpracování) podléhat podmínkám zvláštních ustanovení o nakládání s osobními údaji, které budou umístěné na příslušných internetových stránkách. V případě, že takové podmínky o nakládání s osobními údaji na příslušných internetových stránkách nebudou, budou se na jejich poskytování a nakládání s nimi vztahovat podmínky ustanovení bodu 4 tohoto dokumentu.
  4. Poskytnutí osobních údajů společnosti GlaxoSmithKline prostřednictvím jejích stránek (např. vyplněním a odesláním registračního/přihlašovacího formuláře atd.) poskytuje uživatel stránek společnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 03655067, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 235686, souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů. Společnost GlaxoSmithKline je oprávněna osobní údaje uživatele stránek zpracovávat, zejména pro účely prezentace a propagace společnosti GlaxoSmithKline, jejích produktů a služeb a zasílání informací týkajících se těchto oblastí, případně pro další reklamní a marketingové účely (a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích). Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován dobrovolně na dobu určitou a společnost GlaxoSmithKline může osobní údaje uživatele stránek zpracovávat až do doby odvolání souhlasu s tím, že uživatel je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat. Uživatel stránek má ve vztahu k jeho osobním údajům právo uplatnit veškerá práva vyplývající zejména z ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatele stránek může společnost GlaxoSmithKline zpracovávat i prostřednictvím jiné subjektu. Součástí souhlasu podle tohoto bodu je také souhlas se zasíláním informací o novinkách společnosti GlaxoSmithKline, jejích nabídkách a dalších souvisejících informacích na e-mailovou adresu a případně i na jiné kontaktní adresy, které uživatel poskytl společnosti GlaxoSmithKline prostřednictvím jejích stránek (např. vyplněním a odesláním registračního/přihlašovacího formuláře atd.). Souhlas se zasíláním informací je udělován dobrovolně na dobu určitou do jeho odvolání uživatelem stránek.
  5. Společnost GlaxoSmithKline bude používat osobní údaje získané na jejích internetových stránkách v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků těchto stránek, počtu návštěvníků každé jednotlivé stránky a jednotlivých doménových jmen. V tomto procesu nebudou dostupné žádné osobní údaje.
  6. Používání technologie „cookies“ na stránkách společnosti GlaxoSmithKline upravuje dokument Prohlášení o používání technologie „cookies“, který je k dispozici na www.
  7. Stránky společnosti GlaxoSmithKline mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami. Obsah takových internetových stránek však společnost GlaxoSmithKline podrobně nezná. Umístěním odkazů na stránkách společnost GlaxoSmithKline jen umožňuje přístup na internetové stránky třetích osob, avšak nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Obsah umístěný na internetových stránkách, na které je odkazováno, není nijak za obsah umístění, podporovaný nebo schvalovaný společností GlaxoSmithKline. Společnost GlaxoSmithKline neručí a neodpovídá za jakékoliv informace ani materiály umístěné na internetových stránkách třetích osob ani za jakékoliv porušení právních předpisů, práv nebo oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým by došlo na internetových stránkách třetích osob. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování internetových stránek, na které směřují odkazy, a za škody vzniklé v souvislosti s jejich využíváním nesou výlučně jejich provozovatelé. Na internetové stránky třetích osob se nevztahují (resp. nemusí vztahovat) podmínky ochrany soukromí společnosti GlaxoSmithKline a tedy ani pravidla, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumentu. Doporučujeme proto, abyste se o podmínkách shromažďování a šíření údajů internetových stránek provozovaných třetími osobami informovali přímo u těchto osob.
  8. Společnost GlaxoSmithKline si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tento dokument. Jeho změna nabývá účinnost jejím uveřejněním na stránkách společnosti GlaxoSmithKline, pokud není výslovně uvedený jiný termín nabytí její účinnosti.