Právní prohlášení

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

Tato stránka je kontrolována a provozována společností GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. (GlaxoSmithKline) z jejich kanceláří v Praze. GlaxoSmithKline nečiní žádné prohlášení o tom, že materiály na této stránce jsou vhodné nebo použitelné v jiných lokalitách. Ti, kteří se rozhodnou odkázat na tuto stránku z jiných lokalit, tak činí na své vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za dodržování lokálních právních předpisů v takovém rozsahu, v jakém se na to lokální právní předpisy vztahují.

Tato webová stránka byla vytvořena, aby poskytovala uživatelům pouze informace o službách a produktech společnosti GlaxoSmithKline.

GlaxoSmithKline vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizovala tuto webovou stránku, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb.

Užití stránky je vždy na vlastní riziko uživatele. GlaxoSmithKline nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

GlaxoSmithKline nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

INFORMACE O PÉČI O ZDRAVÍ

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje o péči o zdraví na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a GlaxoSmithKline neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Podrobná lékařská doporučení by měla být vždy vyhledána od kvalifikovaného lékařského odborníka.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo GlaxoSmithKline nebo skupina společností GlaxoSmithKline, nebo jim bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů.

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud: 

  • budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu, a
  • budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat.

Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím GlaxoSmithKline nebo skupiny společností GlaxoSmithKline nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům GlaxoSmithKline nebo skupiny společností GlaxoSmithKline nebo jakékoliv třetí strany.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou GlaxoSmithKline. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

GlaxoSmithKline nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

GlaxoSmithKline nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

VYUŽITÍ INFORMACÍ

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje nebo informace o zdraví, které podléhají Prohlášení o ochraně soukromí) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a GlaxoSmithKline může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

ZMĚNY

Tyto podmínky mohou být kdykoliv měněny a uživatelé by tedy měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.